TERMS & CONDITIONS

The standard rules of Embodied Life service. (see polish version below)

§1 Definitions

1. Administrator:
Tamara Romaniuk
ul. Zamłynie 48
32-046 Minoga
NIP 677-164-64-24, REGON: 2733407997, Inspector General: 123456
No entry in the register: 40028/99
BANK ACCOUNT: 64 1240 1431 1111 0000 1046 8272

2. Payment prof – invoice or receipt issued in accordance with the Act on tax on goods and services of 11
March 2004, as amended, and other relevant laws.
3. The Civil Code – Civil Code Act of 23 April 1964 as amended.
4. Consultation – Consultation provided or ordered through the site
5. Payment – a payment to the Administrator account
6. Service – Internet service available at https://tamararomaniuk.com/
7. System – a set of IT equipment and software, providing processing and storage, as well as send and
receive data via telecommunications networks by using appropriate for the type of network end device,
commonly called the Internet.
8. Agreement – an agreement to provide services concluded between the User and Administrator.
9. The service – provided by the Administrator to the User fee-based service consultation
10. User – an adult person with full legal capacity.

§2 General Terms and Conditions

1. The Agreement is written according to polish law and with these rules.
2. All prices quoted by the Administrator are denominated in Polish currency or the euro and are brutto prices
(including VAT).
3. The Administrator shall not charge any fees for communicating with him using the means of
communication at a distance, and you shall bear the costs in the amount resulting from the agreement we
entered into with a third-party provider on behalf of a specific service enabling communication at a distance.
4. All materials contained on this website and consultations are protected by copyright and administrator
does not allow any of its dissemination.
5. The Administrator provides You benefiting from the system correct operation of the site in the following
browsers: IE version 7 or later, Firefox version 3 or later, Opera version 9 or later, the Chrome version 10 or
later, Safari with the latest versions of Java and Flash, screens horizontal resolution of over 1024 pixels.
Using third-party software affecting the operation and functionality browsers: Internet Explorer, FireFox,
Opera, Chrome, Safari can affect the correct display of the store, so in order to get the full functionality of the
service, you need them all off.

§ 3 Conclusion of the contract and implementation

1. In order to procced the transaction User should perform the following steps, some of which may be
reiterated:
a. add the product to the card ;
b. choose the type of payment;
c. submit to the shop orders by pressing the “buy” bottom with the obligation to pay
2. Conclusion of the agreement with the user finalize in the moment when the Administrator receive the
payment in the bank account , which shall notify the user.
3. The Administrator shall issue the user with the proof of purchase and send an electronic version to the
invoice via e-mail address.

§4 Withdrawal

1. The user has a right according to art. 27 Right consumer right to withdraw from a distance contract,
without giving any reason and at no cost, with the exception of those referred to in Article. 33, Art. 34 Rights
of the consumer.
2. The date of withdrawal from a distance contract expires at the moment of the delivery of the service.
3. The statement of the withdrawal shall be submit in a written form and send to the Administrator.
4. The administrator shall immediately reply and confirm the declaration of withdrawal.
5. In case of withdrawal, the contract shall be considered null and void.
6. The administrator shall immediately, not later than within 14 days of receipt of the notice of withdrawal,
return to the user all payments made by him.
7. The administrator shall refund using the same payment method, which used a user unless the user has
expressly agreed to another payment method that does not involve for him any costs.
8. The above rights are general and apply only to digital products. Cancellation policy for other services, such as workshops, exercise or coaching sessions, and other services offered by tamararomaniuk.com related to personal counseling and which take place in person, are described individually at the time of purchase in the Terms and Conditions of the service ordered.

 

§5 Liability for defects

1. The administrator is obliged to deliver to the consumer an electronic product free from defects.
2. The administrator is responsible to the consumer if the electronic product has a physical or legal defect (warranty for defects).
3. If the consumer finds a defect in the electronic product, he should inform the Seller about it, specifying at the same time his claim related to the found defect or making a statement of appropriate content.
3. Consumer can contact the administrator both by mail and e-mail.
4. The administrator shall respond to the complaint submitted by the Buyer within 14 days from the date of receipt of the complaint by such means of communication, using which the complaint was submitted.

§ 6 Privacy and security of personal data

1. Administrator of databases of personal data transmitted by the user is the administrator.
2. The Administrator is committed to the protection of personal data in accordance with the Law on Personal
Data Protection dated 29 August 1997 and the Act on electronic services of 18 July 2002. The user
specifying when ordering your personal details Administrator agrees to their processing by the Administrator
in order to complete your order. The user can at any moment, modify, update, or delete their personal data.
3. Detailed rules for the collection, processing and storage of personal data used to carry out orders by the
service are described in the Privacy Policy, which is located at: https://tamararomaniuk.com/privacy-policy/.

§ 7 Final Provisions

1. None of the provisions of these Regulations is not intended to affect the user rights. There can also
be interpreted in this way, as in the case of non-compliance with any part of the Rules applicable law
administrator declares unconditional surrender to and application of this law in place of the challenged
provision of the Rules.
2. Changes to the regulations and their range Users will be notified by e-mail (the indicated when registering
or ordering e-mail). Notification will be sent at least 7 days before the entry into force of new regulations.
Changes will be introduced in order to bring the Rules into the current legal status.
3. The current version of the regulations is always available to the Users tab regulations (https://tamararomaniuk.com/terms-conditions/). In the course of the contract’s subject to the regulations approved by him when ordering.
4. In cases not covered by these rules, the relevant applicable legal provisions, and ultimately the matter
resolved by the court competent for the registered office of the Administrator.

Warsaw, Poland 10.10.2020


REGULAMIN

Wzór regulaminu TamaraRomaniuk.com

§1 Definicje

1. Administrator:
TamaraRomaniuk.com
Zamlynie 48
32-046 Minoga
NIP: 677-164-64-24, REGON: 2733407997, GIODO: 123456
nr wpisu do ewidencji: 40028/99
KONTO BANKOWE: 64 1240 1431 1111 0000 1046 8272

2. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i
usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
3. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
4. Konsultacja – konsultacja świadczona lub zamawiana za pośrednictwem serwisu
5. Płatność – wpłata na konto Administratora
6. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem http://TamaraRomaniuk.com
7. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,
zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci
telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego,
potocznie określany Internetem.
8. Umowa – umowa świadczenia usługi zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
9. Usługa – świadczona przez Administrator na rzecz Użytkownika płatna usługa konsultacji
10. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§2 Warunki ogólne
1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Wszystkie ceny podawane przez Administratora wyrażone są w polskiej walucie lub walucie euro i
są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
3. Administrator nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków
porozumiewania na odległość, a Użytkownik poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy
jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą
porozumiewanie na odległość.
4. Wszystkie materiały znajdujące się w serwisie i konsultacje są chronione prawem autorskim, a
Administrator nie zezwala na jakiejkolwiek ich rozpowszechnianie.
5. Administrator zapewnia Użytkownikowi korzystającemu z systemu poprawność działania serwisu
w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera
wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi
wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie
oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek:
Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie
sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności serwisu, należy je wszystkie wyłączyć.

§3 Zawarcie umowy i realizacja
1. W celu zalupu usługi Użytkownik powinien wykonać następujące czynności, z których część może
być wielokrotnie powtarzana:
a. dodać do koszyka produkt;
b. wybrać rodzaj płatności;
c. złożyć w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
2. Zawarcie umowy z Użytkownikiem następuje z chwilą zaksięgowania płatności przez
Administratora, o czym informuje on Użytkownika.
3. Administrator wystawia Użytkownikowi dowód zakupu i przesyła w wersji elektronicznej na
adres e-mail Użytkownika.

§4 Odstąpienie od umowy
1. Użytkownikowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia
od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem
kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość upływa z momentem rozpoczęcia
świadczenia usługi.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej i przesłać Administratorowi. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może złożyć na formularzu, zgodnym z Prawem konsumenckim.
4. Administrator niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy
i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od
umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od umowy złożonego przez Użytkownika zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane
przez niego płatności.
7. Administrator dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego
użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Powyższe prawa sa ogólne i dotyczą jedynie produktow cyfrowych. Regulacje zwiazane z odstapieniem od umowy w przypadku innych uslug, typu warsztaty, sesje ruchowe lub coachingowe i inne uslugi oferowane przez serwis tamararomaniuk.com związane z doradztwem personalnym i ktore odbywaja się osobiście, sa opisane indywidualnie przy zakupie w Zasadach i Warunkach zamawianej uslugi.

§5 Odpowiedzialność za wady

​1. Administrator ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi produkt elektroniczny wolny od wad.
2. Administrator jest odpowiedzialny względem Użytkownikowi, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli Administrator stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Użytkownikowi, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika jest Administrator.
2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane
osobowe Administratorowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora w celu
realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania,
aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych
wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez serwis zostały opisane w Polityce prywatności,
która znajduje się pod adresem: https://tamararomaniuk.com/privacy-policy/.

§7 Postanowienia końcowe
1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie
może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek
części regulaminu z obowiązującym prawem Administrator deklaruje bezwzględne
podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu
regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na
wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na
7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania
regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika w zakładce regulamin
(https://tamararomaniuk.com/terms-conditions/). W trakcie realizacji zamówienia Użytkownika
obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące
przepisy prawne, a w ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Administratora.

Wersja 12.6 (Krakow, 10.10.2020)

Connect with me

Get my photos, playlists & other inspirations straight to your mailbox.

Subscribe to my Newsletter